- Tuyển sinh 2014 - 2015 Trường Đại học Thành Đông TUYỂN SINH RIÊNG

Đăng lúc: Thứ ba - 18/02/2014 06:50 - Người đăng bài viết: dulichhaiduong
-/)/ĂM 2014 Tuyển Sinh riêng ....

- Trường Đại học Thành Đông, năm 2014 tuyển sinh riêng, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đăng tin lên báo Giáo dục vầ Thời đại 18h ngày 28-01-2014 (28 tết Giáp Ngọ) :  Web dulichhaiduong.vn và 559.vn Trân trọng giới thiều cùng bạn đọc mạng ! 

 

ĐỀ ÁN

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

GIAI ĐOẠN 2014 - 2016

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

-  Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

-  Luật Giáo dục Đại học;

-  Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

-  Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;

-  Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020";

-  Công văn số 2955 /BGDĐ-TTKTKĐCLGD ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh riêng vào đại học và cao đẳng hệ chính quy;

-  Dự thảo Quy định về tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy giai đoạn 2014 - 2016 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Thành Đông xây dựng Đề án tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy giai đoạn 2014 - 2016 với các nội dung sau:

II. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

2.1. Mục đích

- Thực hiện mục tiêu “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Đảm bảo được chất lượng, phù hợp ngành nghề đào tạo, thực tiễn địa phương và nhu cầu nhân lực của xã hội.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh được tuyển vào Trường Đại học Thành Đông, bảo đảm kết quả tuyển sinh chính xác, khách quan và công bằng.

2.2. Nguyên tắc

- Kỳ tuyển sinh năm 2014, Trường Đại học Thành Đông không tổ chức thi tuyển sinh, tổ chức xét tuyển dựa vào kết quả thi đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính quy theo kỳ thi chung của Bộ Giáodục & Đào tạo và xét tuyển thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) dựa vào kết quả học tập bậc THPT.

 - Trong xét tuyển bảo đảm công khai, minh bạch, không để xẩy ra các hiện tượng tiêu cực, không gây áp lực cho xã hội và tốn kém cho thí  sinh, bảo đảm chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh của trường.

- Trong các kỳ tuyển sinh năm 2015, 2016 Trường tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh riêng để đến kỳ tuyển sinh năm 2017 có thể tự chủ hoàn toàn trong công tác tuyển sinh.

 - Thực hiện nghiêm túc Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2014 - 2016 và các quy định tại Luật Giáo dục Đại học.

III. NGUỒN TUYỂN VÀ PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

3.1. Nguồn tuyển

Trường Đại học Thành Đông tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

3.2. Phương thức tuyển sinh 

3.2.1.Phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi chung đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

a) Tiêu chí xét tuyển     

-  Dựa vào kết quả thi đại học, cao đẳng trong kỳ thi tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thực hiện chính sách ưu tiên tuyển sinh theo quy định hiện hành.

b) Chỉ tiêu xét tuyển

        Trường dự kiến dành 100 chỉ tiêu (70 chỉ tiêu ĐH và 30 chỉ tiêu CĐ) để xét tuyển dựa vào kết quả thi ĐH, CĐ hệ chính quy theo kỳ thi chung của Bộ.

Các ngành, khối xét tuyển:

 STT

             Ngành học

Mã ngành

 Khối xét tuyển

I

             Bậc đại học

 

 

1

Kế toán          

D340301

A, A1 hoặc D

2

Quản lý đất đai

D850103

A, A1, B hoặc D

3

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

D510103

A, A1, V hoặc D

4

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1 hoặc D

5

Tài chính – Ngân hàng

D340201

A, A1 hoặc D

6

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1 hoặc D

II

          Bậc cao đẳng

 

 

1

Kế toán

C340301

A, A1 hoặc D

2

Quản lý đất đai

C850103

A, A1, B hoặc D

3

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

A, A1, V hoặc D

4

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1 hoặc D

5

Tài chính – Ngân hàng

C340201

A, A1 hoặc D

6

Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1 hoặc D

c) Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển

 - Thí sinh có kết quả thi từ điểm sàn trở lên, không có môn thi bị điểm 0;

 - Không nhân hệ số cho các môn thi;

 - Chỉ xét tuyển những thí sinh có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định;

 - Nguyên tắc chung: xét tuyển thí sinh có điểm thi từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

3.2.2. Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc THPT

a) Tiêu chí xét tuyển

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm các môn thuộc khối xét tuyển cả năm lớp 12;

- Xếp loại hạnh kiểm.

b) Chỉ tiêu xét tuyển

      Trường Đại học Thành Đông dự kiến dành 650 chỉ tiêu (500 chỉ tiêu ĐH và 150 chỉ tiêu CĐ) xét tuyển vào học 6 ngành đào tạo của trường.

c) Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển

* Đối với bậc cao đẳng

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm bình quân 03 môn thuộc khối xét tuyển cả năm lớp 12 đạt từ trung bình khá trở lên (≥5,5 điểm);

- Không có môn học thuộc khối xét tuyển cả năm lớp 12 đạt điểmdưới trung bình (<5,0 điểm);

- Xếp loại hạnh kiểm từ loại khá trở lên.

Đối với bậc đại học

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm bình quân 03 môn thuộc khối xét tuyển cả năm lớp 12 đạt từ trung bình khá trở lên (≥6,0 điểm);

- Không có môn học thuộc khối xét tuyển cả năm lớp 12 đạt điểm dưới trung bình (<5,0 điểm);

- Xếp loại hạnh kiểm từ loại khá trở lên.

* Nguyên tắc xét tuyển

           Lấy thí sinh tốt nghiệp THPT, hạnh kiểm khá trở lên, không có môn học thuộc khối xét tuyển cả năm lớp 12 đạt điểm dưới trung bình (<5,0 điểm), có điểm bình quân 03 môn thuộc khối xét tuyển cả năm lớp 12 đạt từ trung bình khá trở lên (≥6,0 điểm đối với bậc đại học, ≥ 5,5 điểm đối với bậc cao đẳng); xét tuyển lấy điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

đ) Các ngành xét tuyển và điều kiện tham gia xét tuyển:

 STT

            Ngành học

Mã ngành

 Khối xét tuyển

Điều kiện tham gia xét tuyển

I

            Bậc đại học

1

Kế toán          

D340301

A, A1 hoặc D

-  Tốt nghiệp THPT.

- Tổng điểm 03 môn thuộc khối xét tuyển cả năm lớp 12 (kể cả điểm ưu tiên) ≥ 18 điểm; không có môn học trong khối xét tuyển đạt điểm dưới 5,0  

- Hạnh kiểm xếp loại khá trở lên.

2

Quản lý đất đai

D850103

A, A1, B hoặc D

3

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

D510103

A, A1, V hoặc D

4

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1 hoặc D

5

Tài chính – Ngân hàng

D340201

A, A1 hoặc D

6

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1 hoặc D

II

         Bậc cao đẳng

1

Kế toán

C340301

A, A1 hoặc D

- Tốt nghiệp THPT.

- Tổng điểm 03 môn thuộc khối xét tuyển cả năm lớp 12 (kể cả điểm ưu tiên) ≥ 16,5 điểm; không có môn học trong khối xét tuyển đạt dưới 5,0 điểm.

- Hạnh kiểm: xếp loại khá trở lên.

2

Quản lý đất đai

C850103

A, A1, B hoặc D

3

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

A, A1, V hoặc D

4

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1 hoặc D

5

Tài chính – Ngân hàng

C340201

A, A1 hoặc D

6

Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1 hoặc D

     Lưu ý: Thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ xét tuyển vào 6 ngành trên của Trường Đại học Thành Đông vẫn được đăng ký dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kỳ thi tuyển sinh chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các trường đại học khác.

 e) Chính sách ưu tiên

     - Chính sách ưu tiên được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên vào tổng điểm chung để xét tuyển.

      - Trường ưu tiên tuyển thẳng các thí sinh tốt nghiệp THPTthuộc các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo Quyết định số 2123 ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; thí sinh thuộc 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao theo Quyết định số 293 ngày 05/02/2013 của Thủ tướng chính phủ.

3.3. Quy trình xét tuyển

3.3.1. Hồ sơ xét tuyển gồm

- Đơn xin xét tuyển được điền đầy đủ thông tin (thí sinh nhận mẫu đơn dự tuyển tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Thành Đông) hoặc download từ website của Trường (www.thanhdong.edu.vn).

- Học bạ THPT (phô tô công chứng).

- Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng).

- 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.

3.3.2. Thời gian, phương thức và địa điểm nhận hồ sơ

a) Thời gian: (theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo), dự kiến như sau:

Đợt 1: Từ ngày 02-5-2014 đến hết ngày 30-5-2014.

Đợt 2: Từ ngày 01-6-2014 đến hết ngày 30-9-2014.

b) Địa điểm: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Thành Đông, số 3 Vũ Công Đán, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương; Điện thoại: 0320.3680.186

c) Cách nộp hồ sơ:

      - Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Thành Đông, số 3 Vũ Công Đán, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương.

       - Gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện về: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thành Đông, số 3 Vũ Công Đán, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương.

3.3.3. Thời gian xét tuyển

- Lần 1: trước 15-6-2014  -  Đối với thí sinh nộp hồ sơ đợt 1.

- Lần 2:  trước 30-8-2014 -  Đối với thí sinh nộp hồ sơ đợt 2.

- Lần 3:  trước 30-10-2014 - Đối với thí sinh nộp hồ sơ đợt 2.

3.3.4. Quy trình xét tuyển

Trường Đại học Thành Đông thành lập Hội đồng xét tuyển

+ Bước 1: Sơ tuyển sau khi thí sinh nộp hồ sơ.

+ Bước 2: Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển. Chọn các thí sinh đạt điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

+ Bước 3: Thông báo thí sinh trúng tuyển đến trường làm thủ tục nhập học.

3.3.5. Lệ phí tuyển sinh

        Thực hiện theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2010/ TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ GD-ĐT quy định chế độ thu và sử dụng lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp và Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT.

3.4. Phân tích ưu, nhược điểm của phương án xét tuyển

Việc tổ chức tuyển sinh theo 2 phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo kỳ thi chung của Bộ và xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc THPT như đề xuất trong phương án tuyển sinh của Trường nhằm thu hút sự quan tâm của thí sinh, tăng nguồn tuyển và lựa chọn được các thí sinh có năng lực phù hợp với ngành nghề đào tạo của Trường.

3.4.1. Ưu điểm của phương án

- Giảm áp lực trong thi tuyển sinh đại học, cao đẳng cho thí sinh.

- Đáp ứng nguồn nhân lực và các ngành nghề mà xã hội đang cần.

- Phù hợp với đặc thù các ngành đào tạo của Trường và chương trình giáo dục phổ thông hiện nay.

- Định hướng được việc lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh THPT.

- Đảm bảo chất lượng và năng khiếu theo yêu cầu của ngành đào tạo.

3.4.2. Nhược điểm

        Thí sinh có thể vừa nộp hồ sơ đăng ký dự thi, xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng khác vừa nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Thành Đông nên số ảo khi xét tuyển sẽ nhiều.

Để khắc phục những hiện tượng trên, nhà trường sẽ sử dụng các biện pháp:

- Xét tuyển, gọi nhập học làm 3 đợt để tuyển dần đến đủ chỉ tiêu.

- Kiểm tra chặt chẽ bản chính học bạ THPT.

- Công khai rộng rãi Qui chế tuyển sinh của nhà trường để mọi người biết cùng tham gia giám sát quá trình tuyển sinh.

- Xử lí nghiêm minh những trường hợp vi phạm qui chế tuyển sinh của Trường.

3.5. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh

3.5.1. Về nhân lực

Đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng tính đến tháng 1/2014:

Giáo sư

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

05

13

22

55

12

3.5.2. Về cơ sở vật chất

Nhà trường có khuôn viên rộng 17 ha, nằm trên địa bàn phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Trường đã xây dựng và đưa vào sử dụng tòa nhà 5 tầng với diện tích mặt sàn 6.475m2, trong đó có 20 phòng học, 3 phòng máy tính, 2 phòng học ngoại ngữ, 1 thư viện, 2 hội trường, 1 phòng họp, 2 phòng khách, 8 phòng làm việc hành chính. Khu vui chơi thể thao rộng 1000m2,  có 18 phòng ở nội trú có sức chứa trên 150 sinh viên, có 1 nhà ăn tập thể 300 chỗ để phục vụ cán bộ và sinh viên.

           Trường Đại học Thành Đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất theo quy định tại Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trường Đại học Thành Đông huy động tối đa các nguồn lực, cơ sở vật chất, kinh nghiệm tổ chức tuyển sinh đại học trong những năm qua, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND, các sở, ban, ngành tỉnh Hải Dương tổ chức tốt kỳ tuyển sinh riêng theo phương thức xét tuyển trong Đề án tuyển sinh của Trường. Cụ thể:

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc công tác tuyển sinh.

- Ban hành các văn bản, biểu mẫu phục vụ công tác xét tuyển và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website của Trường.

- Phối hợp với các đơn vị, ban, ngành của địa phương, cơ quan báo chí, đài truyền hình tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh, xét tuyển cho thí sinh.

- Tổ chức thu nhận hồ sơ, kiểm tra tính chính xác của hồ sơ theo quy định.

- Tổ chức tốt việc giám sát, thanh tra, kiểm tra; phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương làm tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh.

- Lập dự toán chi tiết về công tác tuyển sinh và cấp kinh phí đảm bảo công tác tuyển sinh.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh.

- Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi kỳ tuyển sinh để công tác tuyển sinh của Trường ngày càng tốt hơn.

V. LỘ TRÌNH VÀ CAM KẾT CỦA NHÀ TRƯỜNG

5.1. Lộ trình

* Kỳ tuyển sinh năm 20142015

 - Trường Đại học Thành Đông thực hiện xét tuyển theo điểm sàn dựa vào  kết quả kỳ thi 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo khoảng 20% số chỉ tiêu tuyển sinh.

- Xét tuyển theo Đề án tuyển sinh riêng khoảng 80% số chỉ tiêu tuyển sinh.

- Sau khi lấy ý kiến góp ý vào Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định, trường sẽ tiếp thu, hoàn thiện và thực hiện từ kỳ tuyển sinh năm 2014. Hằng năm, sau kỳ tuyển sinh, tổ chức rút kinh nghiệm và có điều chỉnh thích hợp để nâng cao chất lượng tuyển sinh cho những năm tới.

*Kỳ tuyển sinh năm 2016

- Thực hiện xét tuyển theo điểm sàn dựa trên kết quả thi 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo khoảng 10% số chỉ tiêu tuyển sinh.

- Xét tuyển theo quy chế tự chủ của Trường khoảng 90% số chỉ tiêu tuyển sinh.

*Từ kỳ tuyển sinh năm 2017

Trường tự chủ hoàn toàn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng.

5.2. Cam kết của nhà trường:

- Tổ chức tốt đợt tuyển sinh theo Quy chế và dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định cả các khâu của công tác tuyển sinh.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và chống mọi hiện tượng tiêu cực.

- Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về công tác tuyển sinh của Trường để xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. Kết thúc kỳ tuyển sinh năm 2014, Trường tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Xử lí nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm Quy chế tuyển sinh.

Căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực của Trường về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, kinh nghiệm quản lý về hoạt động dạy, học và thi…, Trường Đại học Thành Đông kính đề nghị Bộ Giáo dục & Đào tạo chấp thuận cho Trường được tổ chức tuyển sinh theo Đề án trên, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Trường Đại học Thành Đông, góp phần thúc đẩy giáo dục đại học Việt Nam ngày càng phát triển và hội nhập.    

 

 

 

2/25/2014 3:52:03 PMThông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính qui năm 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

                   Địa chỉ: Số 3, đường Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, TP Hải Dương

                         Điện thoại: 03203 680 186; Website:www.thanhdong.edu.vn.

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

 

Tên trường.

Ngành học

Mã ngành

Khối thi

 

Tổng chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

Các ngành đào tạo đại học

 

 

 

570

Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước

Phương thức TS:

Phương thức 1:

a, Tiêu chí xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT

- Điểm các môn thộc khối xét tuyển cả năm lớp 12

- Xếp loại hạnh kiểm

b, Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển:

- Xét từ điểm cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu

- Tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm xếp loại khá trở lên, ngoài ra các môn xét tuyển phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.

+ Bậc Cao đẳng:

. Tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển cả năm lớp 12 đạt 16,5 điểm trở lên,

+ Bậc Đại học:

. Tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển cả năm lớp 12 đạt 18,0 điểm trở lên,

Phương thức 2:

Xét tuyển theo kết quả thi 3 chung do Bộ GD&ĐT tổ chức theo quy định

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 2/5/2014 đến 30/9/2014

Các thông tin khác:

+  Học  phí: Hệ đại học: 580.000 đ/tháng ÷ 750.000 đ/tháng.

Hệ cao đẳng: 500.000 đ/tháng  ÷            670.000 đ/tháng

+ Số chỗ trong KTX: 400, SV được miễn phí ở trong năm đầu.

 

Kế toán

 

D340301

A, A1, D1÷ D6

 

Tài chính ngân hàng

D340201

 

A, A1, D1÷ D6

 

Quản trị kinh doanh

D340101

 

A, A1, D1÷ D6

 

Công nghệ thông tin

D480201

 

A, A1, D1÷ D6

 

Quản lý đất đai

D850103

 

A, A1, B,

D1÷ D6

 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

D510103

 

A, A1, V,

D1÷ D6

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

180

Kế toán

C340301

 

A, A1, D1÷ D6

 

Tài chính ngân hàng

C340201

 

A, A1, D1÷ D6

 

Quản trị kinh doanh

C340101

 

A, A1, D1÷ D6

 

Công nghệ thông tin

C480201

 

A, A1, D1÷ D6

 

Quản lý đất đai

C850103

 

A, A1, B,

D1÷ D6

 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

 

A, A1, V,

D1÷ D6

 

 

 

  Nơi nhận:   

      - Bộ GD&ĐT;

      - Vụ GDĐH/Bộ GD&ĐT;

      - Cục KT&KĐCLGD/Bộ GD&ĐT;

      - UBND tỉnh Hải Dương;

      - Sở GD&ĐT Hải Dương;

      - HĐQT;

      - BGH;

      - Lưu VT.

 HIỆU TRƯỞNG (tạm quyền)

 

(đã ký)

 

TS.NGUT Hoàng Ngọc Trí

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 107
  • Khách viếng thăm: 22
  • Máy chủ tìm kiếm: 85
  • Hôm nay: 3999
  • Tháng hiện tại: 520729
  • Tổng lượt truy cập: 54468169