Khai mạc Khóa An cư tại Chùa Đống Cao, tp Hải Dương

ảnh nhỏ minh họa ngoài

ảnh nhỏ minh họa ngoài

Phật giáo tinh Hải Dương tổ chức An Cư năm 2012 tại Chùa Đống Cao, xã Tân Hưng, tp Hải Dương