- Hội thảo và chúc mừng Tạp chí Công tác Tôn giáo, Ban tôn giáo Chính phủ 21-6

- Hội thảo và chúc mừng Tạp chí Công tác Tôn giáo, Ban tôn giáo Chính phủ 21-6
- Chúc mừng Tạp chí Công tác tôn giáo, Ban tôn giáo Chính phủ 21-6

- Các cơ quan TW, các nhà khoa học, nhà quản lý, Ban tôn giáo các tỉnh, thành phố phía bắc, các vị chức sắc đại diện các tôn giáo về  dự hội thảo và chúc mừng Tạp chí Công tác Tôn giáo và Báo điên tử Ban tôn giáo Chính phủ nhân ngày báo chí Việt Nam 21 - 6