Đồng nghiệp Hải Dương - Lâm Đông

- Đông nghiệp Hải Dương Lâm Đồng - ảnh chụp ngày 07-12-201

- /)/gày 12 tháng 12 năm 2012, thật đầy ỹ nghĩa ! Tình yêu, tình bạn, tình đồng chí, đồng đội và tình đồng đạo ... - mãi mãi là niềm tự hào của con người. Chúng ta trân trọng và giữ gin như giữ báu vật của mình ! 

 

 

 

- Ban tôn giáo Hải Dương - Lâm Đồng có nhiều kỷ niệm về công tác nghiệp vụ liên quan như Tin Lành, Phật giáo và những bà đồng trong tin ngưỡng dân gian ... Chúng tôi thăm nhau và  đi đến những điểm có liên quan phục vụ cho công tác chuyên môn trong công tác quản lý nhà  nước về tôn giáo, tín ngưỡng, chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ của Ban.