Đại học Thành Đông đưa sinh viên đến Trường Quân sự tỉnh học GDQP...

- Trường đại học Thành đồng đưa sinh viên đại học cao đẳng K1 và K2 đến trường quân sự của tỉnh để học môn GDQP ... 7h sáng ngày 5-6-2013 đã khai mạc ...

- Học đi đôi với hành, không để các em học mà không có thực tế và không biết thực tế. Môn học Giáo dục quốc phòng là môn bắt buộc trong hệ thống giáo dục Việt Nam, để mối công dân, mối sinh viên đều biết nên giáo dục quốc phòng toàn dân của Việt Nam để mối công dân nói chung, học sinh phổ thông, sinh viên biết được trách nhiệm nghĩa vụ của mình đối với tổ quốc và biết phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, của quân đội, đi bất cứ nơi đâu khi tổ quốc cần, săn sàng  hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Với tinh thần ấy, trường đại học Thành đông đã cho các em sinh viện ở trong doanh trại quân đội học tập quân sự trong ba tuần, trong đó có đi thực tế thăm hai đơn vị là tiểu đoàn pháo cao xạ và một đơn vị công binh trong diễn tập vượt sông ...