Chùa Tường Vân

Chùa Tường Vân

Chùa Tường Vân

Chùa Tường Vân, tục gọi là chùa Cao. Đến thời Hoàng Định (1600 - 1619) Triều đình trích công quỹ

Giao cho sư Nam Nhạc Phụ tu bổ và liên tiếp các thế kỷ sau, chùa không ngừng được trùng tu, tạo nên cảnh "Đào Nguyên". Trước chùa có một giếng nước, luôn đầy và trong mát quanh năm. Tuy bị kẻ thù tàn phá nhiều lần, xung quanh chùa vẫn con nhiều cây cảnh cổ thụ xanh tốt, đặc biệt là cây đại có tuỏi hơn 700 trâm năm, chứng minh cho sự trường tồn của di tịch.