Chùa Tường Vân

Chùa Tường Vân

Chùa Tường Vân


       

- Ảnh trên : Chùa Tường vân cổ (Chùa Cao) trên đỉnh núi An Phụ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và hai ảnh dưới : Chùa Tường Vân xây dựng mới năm 2008.