Chùa Trông

Ảnh Chùa Trông

Ảnh Chùa Trông

Sơ lược lịch sử Thánh tích Chùa Chông : Chùa Trông (xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương)

tên hiệu là Hưng Long Thiên Tự, một trong những Thánh tích Phật Giáo với những hạng mục mang nhiều nét kiến trúc nghệ thuật độc đáo được Nhà nước xếp hạng "Di tich quốc gia" về kiến trúc nghệ thuật năm 2003. Nơi đây ngoài thờ Phật, bên trong thờ 3 vị Thiền Sư Cao Tăng nổi tiếng thời Lý (1010 - 1225). Đó là Thiền Sư Nguyễn Minh Không - Thiều Sư Giác Hải - Thiền Sư Từ Đạo Hạnh.