Chùa Muống

Ảnh Chùa Muống

Ảnh Chùa Muống

Di tích lịch sử quốc gia tại thôn Ngũ Phúc, xã Quảng Đạt, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

đang được xây dựng lại . . .